Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "1704"

096_7441.pdf
Сігнатуры: [](2), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Zzz(4), Aaaa(4)-Zzzz(4), Aaaaa(4)-Zzzzz(4), Aaaaaa(4)-Uuuuuu(4), Wwwwww(2). ― Кустоды. Гатычны шрыфт. Друкаваныя маргіналіі. ― Пагінацыя: [1-4], 1-65, 67-76, 78-136, 136-234, 255-294, 275, 299,…

Сігнатуры: [](2), A(4)-Z(4), Aa(4)-Qq(4). Кустоды. Гатычны шрыфт. ― Пагінацыя: [1-4], 1-65, 67-76, 78-136, 136-234, 255-294, 275, 299, 297-312, 314-342. Памылкі друку калонлічб. ― Гравіраваная канцоўка, ініцыял, наборны арнамент. – Бібліяграфія:…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2