Browse Items (2 total)

  • Date is exactly "1566"

ch_1.pdf
Заглавие на первой странице: Назва : "Sprawy y slowa Je//zusa Krystusa Syna Bozego, ku wieczney po//ciesze wybranym Bozym napisane pszez swiad//ki y pisarze na tho od Boga zrzadzone, a// tu wyklady krotkiemi sa ob//iasnione.// Matt. 17.// Tenci iest…

ch_1.pdf
Заглавие на первой странице: Назва: // Wthore ksiegi Lukasza swietego// ktorychnapis iest// Dzieie abo Sprawy Apostolskie// krotkiemi wyklady obiasnione//. W Brzesciu Litewskiem drukowano,// Roku.1566.dnia dwu-//dziestego trzeciego// Czerwca//. ―…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2